Skip to main content

Reisevilkår

På grunn av de spesielle vilkårene våre underleverandører har i sine salgsbetingelser, har Boreal Travel AS/Boreal Adventure andre regler for depositum og avbestilling mot vederlag enn hva hovedregelen i Alminnelige vilkår for Pakkereiser gir.

 

Alminnelige vilkår for selskapsreiser
Vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Våre vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 15.06.2018 med forskrifter, samt “
Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene etter at programmet er trykket. For oppdaterte regler henvises det til www.boreal.no/xxx. Vilkårene gjelder for feriereiser og privatkunder/forbrukerkjøp. For våre kunder som reiser i forbindelse med forretning/næring vil spesielle regler og bestemmelser tre i kraft. Den reisende
har selv ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler.
Før avreise anbefaler vi alle å lese fullstendige vilkår på våre hjemmesider og Alminnelige vilkår for Pakkereiser. Enkelte reiser kan ha avvikende vilkår og betingelser enn de som er opplyst her. Da vil dette være opplyst i programmet for den aktuelle reisen det gjelder. For reisende fra andre land enn Norge kan det gjelde andre regler enn for norske reisende, og reisende har i slike tilfeller selv ansvaret for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta på.

Bestilling og betaling
Alle våre reiser kan bestilles gjennom autorisert reisebyrå, på internett eller direkte hos Boreal Travel AS/Boreal Adventure. Kunden må ved bestilling påse at alle navn er korrekt stavet slik det framgår i passet. Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en bestillingsbekreftelse. Depositum forfaller vanligvis syv dager etter bestilling. Depositumet blir fratrukket totalbeløpet. Restbeløpet for reisen forfaller normalt 60 dager før avreise. Ved betaling av depositum bekrefter kunden aksept av reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende. Ved kjøp over internett er bestillingen bindende etter at man har bekreftet reisen og betalt depositum. . Om kunde lar være å betale depositum, regnes dette ikke som avbestilling. Forsinket betaling anses som mislighold og gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.
Kontroller omgående at faktura/deltakerbevis er utstedt på riktig dato/tur og at korrekt påstigningssted/tid er påført. I tvilstilfeller kontaktes reisebyrå eller Boreal Travel AS/Boreal Adventure på telefon 51 82 02 10. Betaling kan foretas med kredittkort eller debetkort på Boreal Adventure sine nettsider, eller via tilsendt faktura på e-post. Ønsker kunde å få tilsendt faktura per brevpost tilkommer et fakturagebyr på kr.75,-


Avbestilling – generelle regler
Avbestilling skal skje skriftlig. Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:

1. Ved avbestilling inntil 105 dager før avreisedato betales et administrasjonsgebyr på Kr 500,- pr. person.
2. Ved avbestilling 105 - 61 dager før avreisedato beholder arrangøren depositumet.
3. Ved avbestilling 60 dager tom 36 dager belastes 50% av reisens totale pris.
4. Ved avbestilling f.o.m 35 dager og frem til avreisedato er det ingen refusjon. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister. I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til underleverandører som flyselskaper, ferge & cruiserederier etc. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens program på vår nettside og/eller i trykket program. I enkelte tilfeller må flybilletten eller andre reisebilletter betales i sin helhet. Dersom avbestillingen skyldes sykdom, og kunden har tegnet avbestillingsforsikring, må krav rettes mot forsikringsselskapet etter i henhold til de avtalte forsikringsvilkår.

Reiseforsikring
Vi anbefaler alle våre reisende å ha gyldig reiseforsikring samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Vi anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

Priser
Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet. For ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer dersom ytelser som inngår i programmet blir dyrere enn
forutsatt når programmet gikk i trykken. Prisjustering kan gjøres ved endring i skatter og avgifter. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 8% av den avtalte pris, kan den reisende annullere bestillingen. En prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for å kunne kreves effektuert. Retten til annullering forfaller 5 dager fra mottatt beskjed.

Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Arrangøren skal i tilfelledet oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir
utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som forstås eller bør forstås har betydning for den reisende.

Den reisendes plikter
Den reisende skal betale det avtalte beløp på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår og som fremkommer på betalingsdokumentet. Den reisende plikter å rette seg etter reiseleders anvisninger og å utvise vanlig hensynsfullhet overfor medreisende. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende nektes eller utelukkes fra resten av reisen, uten å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å bære omkostningene selv ved hjemreisen. Den reisende må være i stand til å ta vare på seg selv og selv kunne håndtere medbragt bagasje. Spesielle behov på turen og underveis må opplyses om ved påmelding. Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen som gyldig pass, visum, samt vaksiner/vaksinepass og ønskede forsikringer osv. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom nødvendig dokumentasjon ikke er medbragt. Den reisende plikter å gjøre opp for egne ekstraregninger som pådras underveis, som telefon, minibar osv. Feilstavet navn som ikke er meldt endret kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet kunden. Flyselskapene kan avvise passasjerer med feilstavet navn på billetten. Det er derfor viktig å kontrollere opplysningene på deltagerbeviset umiddelbart etter utstedelse. 

Arrangørens rett til å avlyse reisen
Arrangøren kan avlyse en reise hvis:
1. Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende. Minste antall reisende for at en tur skal gjennomføres er normalt 20 personer, men kan være et høyere eller lavere antall. Avlysning må i så fall skje senest 20 dager før avreise.
2. Det inntreffer forhold som man ikke er herre over (force majeure) som krig, krigstilstand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen. 
3. Forhold på destinasjonen som gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført. Ved slik avlysning har den reisende krav på refusjon av innbetalte beløp oppad begrenset til reisens pris. Utover dette kan
den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

Mangler, tvister, klager
Dersom en deltaker finner grunn til å klage på reisen eller dens gjennomføring (overnattingssteder, mat m.m.) må klagen fremsettes for reiseleder på stedet. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. En eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må være innsendt skriftlig til arrangøren innen to uker etter turens slutt. Hvis det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Pakkereisenemnda på www.reiselivsforum.no. Nemndas avgjørelse kan bringes inn for alminnelige domstoler, og partene vedtar Stavanger tingrett som verneting. Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet er trykket og som da vil bli bekjentgjort  gjennom vedlegg/særtrykk eller annen kommunikasjonskanal, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser. Vi tar forbehold om endringer i priser og betingelser etter katalogtrykk, samt trykkfeil i tekst, bilder og lenker på vår internettside. Fullstendige vilkår foreligger hos Boreal Travel AS/Boreal Adventure på www.borealadventure.no

Vilkår for reiser med Kystreiser
Bestilling og betaling
A. Dersom bestillingen foretas mer enn 90 dager før avreise belastes et depositum på 20 % av reisens totale kostnad. Reisens fulle pris må være innbetalt senest 90 dager før avreise.
B. Ved bestilling mindre enn 90 dager før avreise, forfaller reisens fulle pris umiddelbart.
C. Hvis reisen ikke betales ved forfall, forbeholder Boreal Travel/Boreal Adventure seg retten til å kansellere bestillingen, beholde innbetalt depositum og kreve avbestillingsgebyr.
Reisedokumenter vil bli utsendt normalt ca. 7 - 14 dager før avreise. Ved spesialkampanjer forfaller totalfaktura for reisen umiddelbart etter bestilling. Dersom du ønsker å få tilsendt faktura per post, beregnes kr 75,- i fakturagebyr. Kunden plikter å påse at navn er korrekt angitt slik det fremgår i passet. Den som bestiller for andre plikter å gi korrekt og utfyllende informasjon om den reisende.

Endringer/overdragelser
Endringer kan etterkommes mot et gebyr på kr 600 pr. person kun dersom endringen ikke medfører gebyrkrav fra Boreal Travel AS/Boreal Adventure sine underleverandører, f.eks. flyselskap. Dersom en endring utløser slike krav, vil den betraktes som en avbestilling. Ny bestilling må foretas og ordinære regler for avbestilling (se under) vil gjelde.

Avbestilling
Enhver kan, mot gebyr, avbestille sin reise. Som avbestillingsdato regnes den dato Boreal Travel AS/Boreal Adventure skriftlig mottar avbestilling. På turer basert på forhåndsbetalte flypriser, vil flyselskapenes avbestillingsregler gjelde i tillegg til følgende generelle regler for alle reiser med Hurtigruten:
Mer enn 90 dager før avreise: Gebyr tilsvarer innbetalt depositum som er 20%.
• F.o.m. 89 t.o.m. 60 dager før avreise: 50% av reisens pris.
• F.o.m. 59 t.o.m. 30 dager før avreise: 75% av reisens pris
• 30 dager eller mindre før avreise: 100 % av reisens pris 

Dersom kundens bestilling omfatter flere passasjerer, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet til deltagerantallet, kan grunnlaget for slike rabatter eller avslag falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling vil Boreal Travel AS/Boreal Adventure refundere den forholdsmessige andel av den avtalte/betalte pris til den/de som avbestiller, samt kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til antall reisende.

Vi gjør oppmerksom på at noen kampanjer har strengere vilkår.
Boreal Travel AS/Boreal Adventure er medlem av Norsk Reiselivsforum (NRF) og har overfor Reisegarantifondet (RGF) stilt de nødvendige garantier
 

Søk reise