Skip to main content

Reisevilkår

"På grunn av de spesielle vilkårene våre underleverandører har i sine salgsbetingelser, har Boreal Travel AS/Boreal Reiser andre regler for depositum og avbestilling mot vederlag enn hva hovedregelen i Alminnelige vilkår for Pakkereiser gir".
 

Alminnelige vilkår for selskapsreiser
Vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Våre vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 25.08.1995 med senere endringer, samt “ Alminnelige vilkår for pakkereiser” av 1.4.2007 utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene etter at programmet er trykket. Komplette regler fås tilsendt ved henvendelse Boreal Travel AS/Boreal Reiser. Vilkårene gjelder for ferie/ forbrukerkjøp. For våre kunder som reiser i forbindelse med forretning/næring vil spesielle regler og bestemmelser tre i kraft. Før avreise anbefaler vi alle til å lese fullstendige vilkår for Pakkereiser. Enkelte reiser kan ha fravikende vilkår og betingelser ift de som er opplyst her.  Da vil dette være opplyst i programmet for den aktuelle reisen det gjelder.  

Bestilling og betaling
Alle våre reiser kan bestilles gjennom autorisert reisebyrå, på internett eller direkte hos Boreal Travel AS/Boreal Reiser. Kunden må ved bestilling påse at alle navn er riktige og stavet slik det framgår i passet. Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en bestillingsbekreftelse.  Depositum forfaller vanligvis syv dager etter bestilling. Depositumet blir fratrukket totalbeløpet. Restbeløpet for reisen forfaller normalt 60 dager før avreise. Ved betaling av depositum bekrefter kunden reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende. Om kunde lar være å betale depositum – regnes dette ikke som avbestilling. Reisen er endelig bekreftet når depositumet er innbetalt. Forsinket betaling anses som mislighold og gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kontroller omgående at faktura/deltakerbevis er utsendt på riktig dato/tur og at korrekt påstigningssted/tid er påført. I tvilstilfeller kontaktes reisebyrå eller Boreal Travel AS/Boreal Reiser. Telefon 51 82 02 10. Betaling kan foretas med kredittkort eller debetkort på Boreal Reiser sine nettsider, eller via tilsendt faktura på e-post. Ønsker kunde å få tilsendt faktura per brevpost tilkommer et fakturagebyr på kr.75,- 

Avbestilling – generelle regler
Avbestilling skal skje skriftlig. Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:
1. Ved avbestilling inntil 105 dager før avreisedato betales et administrasjonsgebyr på Kr 500,- pr. person. 
2. Ved avbestilling 105 - 61 dager før avreisedato beholder arrangøren depositumet.
3. Ved avbestilling 60 dager tom 36 dager belastes 50% av reisens totale pris.
4. Ved avbestilling f.o.m 35 dager og frem til avreisedato er det ingen refusjon. 

Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister. 
I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til underleverandører som flyselskaper, ferge & cruiserederier etc. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens program på vår nettside og/eller i trykket program.
I enkelte tilfeller må flybilletten eller andre reisebilletter betales i sin helhet. Dersom avbestillingen skyldes sykdom og kunden har tegnet avbestillingsforsikring i sin forsikring refunderes dette av forsikringsselskapet etter vanlige regler. 
Reiseforsikring
Vi anbefaler alle våre reisende å ha gyldig reiseforsikring samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Vi anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen.
Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. 

Priser
Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet. For ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer dersom ytelser som inngår i programmet blir dyrere enn forutsatt når programmet gikk i trykken. Prisendringen kan skje pga økte skatter/avgifter. Prisen på reisen kan tilsvarende reduseres om skatter/avgifter blir redusert. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 8% av den avtalte pris, kan den reisende annullere bestillingen. En prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for å kunne kreves effektuert. Retten til annullering forfaller 5 dager fra mottatt beskjed.

Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Arrangøren skal i de tilfeller som det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som forstås eller bør forstås har betydning for den reisende.

Den reisendes plikter
Den reisende skal betale det avtalte beløp på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår og som fremkommer på betalingsdokumentet. Den reisende plikter å rette seg etter reiseleders anvisninger og å utvise vanlig hensynsfullhet overfor medreisende. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende nektes eller utelukkes fra resten av reisen uten å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å bære omkostningene selv ved hjemreisen. Den reisende må være i stand til å ta vare på seg selv og selv kunne håndtere medbragt bagasje. Spesielle behov på turen og underveis må det opplyses om ved påmelding. Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen som pass, visum osv. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige papirer ikke er medbragt. Videre plikter den reisende å gjøre opp for egne ekstraregninger som pådras underveis telefon minibar osv. 
Feilstavet navn som ikke er meldt endret kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet kunden. Flyselskapene kan avvise passasjerer med feilstavet navn på billetten. Det er derfor viktig å kontrollere opplysningene på deltagerbeviset umiddelbart etter utstedelse. Det er den reisendes eget ansvar å stille med gyldig pass!

Arrangørens rett til å avlyse reisen
Arrangøren kan avlyse en reise hvis:
1. Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende. Minste antall reisende for at en tur skal gjennomføres er normalt 20 personer. Avlysning må i så fall skje senest 20 dager før avreise..
2. Det inntreffer forhold som man ikke er herre over (force majeure) som krig, krigstilstand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende.
3. Forhold på destinasjonen som gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.

Mangler, tvister, klager
Dersom en deltaker finner grunn til å klage på reisen eller dens gjennomføring (overnattingssteder, mat m.m.) må klagen fremsettes for reiseleder på stedet som straks vil forsøke å rette på forholdet, eller kontakte Boreal Reiser sitt kontor. En eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må være innsendt skriftlig til arrangøren innen to uker etter turens slutt. Hvis det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser. 
Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet er trykket og som da vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendinger. Vi tar forbehold om endringer i priser og betingelser etter katalogtrykk, samt trykkfeil i katalog og annet opptrykt materiale. Fullstendige vilkår foreligger hos Boreal Travel AS/Boreal Reiser.

Vilkår for reiser med Hurtigruten
Bestilling og betaling
Når du har bedt Boreal om å bekrefte din bestilling forfaller reisen til betaling som følgende ved avbestilling:
A. Dersom bestillingen foretas mer enn 90 dager før avreise belastes et depositum på 20 % av reisens totale kostnad. Reisens fulle pris må være innbetalt senest 90 dager før avreise.
B. Ved bestilling mindre enn 90 dager før avreise, forfaller reisens fulle pris umiddelbart.
C. Hvis reisen ikke betales ved forfall, forbeholder Boreal Travel/Boreal Reiser seg retten til å kansellere bestillingen, beholde innbetalt depositum og kreve avbestillingsgebyr. Reisedokumenter vil bli utsendt normalt ca. 7 - 14 dager før avreise.
Ved spesialkampanjer forfaller totalfaktura for reisen umiddelbart etter bestilling.
Dersom du ønsker å få tilsendt faktura per post, beregnes kr 75,- i fakturagebyr.
Kunden plikter å tilse at navn er korrekt i henhold til pass. Den som bestiller for andre plikter å gi korrekt og utfyllende informasjon om den reisende. 

Endringer/overdragelser
Endringer kan etterkommes mot et gebyr på kr 600 pr. person kun dersom endringen ikke medfører gebyrkrav fra Boreal Travel AS/Boreal Reiser sine underleverandører, f.eks. flyselskap. Dersom en endring utløser slike krav, vil den betraktes som en avbestilling. Ny bestilling må foretas og ordinære regler for avbestilling (se under) vil gjelde.

Avbestilling
Enhver kan, mot gebyr avbestille sin reise. Som avbestillingsdato regnes den dato Boreal Travel AS/Boreal Reiser skriftlig mottar avbestilling. På turer basert på forhåndsbetalte flypriser, vil flyselskapenes avbestillingsregler gjelde i tillegg til følgende generelle regler for alle reiser med Hurtigruten:
•Mer enn 90 dager før avreise: Gebyr tilsvarer innbetalt depositum som er 20%.
•F.o.m. 89 t.o.m. 60 dager før avreise:
50% av reisens pris. 
•F.o.m. 59 t.o.m. 30 dager før avreise:
75% av reisens pris 
•30 dager eller mindre før avreise: 100 % av reisens pris

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet til deltagerantallet, kan grunnlaget for slike rabatter eller avslag falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling vil Boreal Travel AS/Boreal Reiser refundere den forhåndsmessige andel av den avtalte/betalte pris til den/de som avbestiller, samt kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til antall reisende.
Boreal Travel AS/Boreal Reiser er medlem av Norsk Reiselivsforum (NRF) og har overfor Reisegarantifondet (RGF) stilt de nødvendige garantier.

 

 

 

Søk reise