Skip to main content

Reisevilkår

"På grunn av de spesielle vilkårene våre underleverandører har i sine salgsbetingelser, har Boreal Travel AS/ Sør-Vest reiser andre regler for depositum og avbestilling mot vederlag enn hva hovedregelen i Alminnelige vilkår for Pakkereiser gir".

 

Alminnelige vilkår for selskapsreiser

Vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Våre vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 25.08.1995 med senere endringer, samt “ Alminnelige vilkår for pakkereiser” av 1.4.2007 utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene etter at katalogen er trykket. Komplette regler fås tilsendt ved henvendelse Boreal Travel AS/ Sør-Vest reiser. Vilkårene gjelder for ferie/ forbrukerkjøp. For våre kunder som reiser i forbindelse med forretning/næring vil spesielle regler og bestemmelser tre i kraft. Før avreise anbefaler vi alle til å lese fullstendige vilkår for Pakkereiser

Bestilling og betaling

Alle reiser i denne katalog bestilles gjennom autorisert reisebyrå, på internett eller direkte hos Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser. Kunden må ved bestilling sjekke at alle navn er riktige og stavet slik det framgår i passet. Ved bestilling betaler den reisende et depositum på 10% av totalpris  per person. Minimum kr. 1000,- På flyreiser og cruise kan depositum være større. Depositumet blir fratrukket sluttfaktura. Restbeløpet for reisen innbetales senest 42 dager før avreise på alle flyturer og på bussturer over 5 dager. 30 dager på bussturer på 5 dager eller mindre. Skjer påmelding senere enn 42 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Ved bestilling aksepterer kunden reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende. Om kunden lar være å betale depositum – regnes dette ikke som avbestilling. Avbestilling må skje muntlig eller skriftlig. Om ikke kan arrangøren holde seg til den inngåtte avtale og kreve gebyr. Forsinket betaling anses som mislighold og gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Innbetalt faktura gjelder som deltakerbevis på turen. Kvittering fra reisebyrå, giro fra bank som er stemplet er gyldig som deltakerbevis. Dette skal kunden ha med seg på reisen. Kontroller omgående at faktura/deltakerbevis er utsendt på riktig dato/tur og at korrekt påstigningssted/ tid er påført. I tvilstilfeller kontaktes reisebyrå eller Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser. Telefon 51 82 02 10. Egne vilkår for gruppereiser.

Avbestilling/avbestillingsforsikring

Den reisende kan tegne frivillig avbestillingsforsikring på våre turer. For bussturer på 6 dager eller mer kr. 500,- På  bussturer på 5 dager eller mindre kr. 300,- På flyreiser tilbys avbestillingsforsikring til 10 % av oppgitt pris på turen. Avbestillingsforsikring på reiser med Hurtigruten vil være 6% av reisens pris. Forsikringen dekker annuleringskostnader. For de som ikke ønsker å tegne avbestillings-beskyttelse gjennom Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser, anbefaler vi den reisende å tegne tilsvarende forsikring gjennom et forsikringsselskap. Denne dekker fri avbestilling om deltaker, ektefelle, barn, søsken eller foreldre rammes av akutt sykdom, ulykke eller død. Den reisende må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren om at reisen avbestilles. Dette må bekreftes av legeerklæring utferdiget på særskilt skjema godkjent av Den Norske Legeforeningen og Den Norske Reisebransjeforening. Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:

1. Ved avbestilling mer enn 42 dager før avreisedato betales et administrasjonsgebyr

på Kr 500,- pr. pers.

2. Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreisedato beholder arrangøren depositum.

3. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til avreisedato er det ingen refusjon. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.

Spesielle vilkår for flyreiser

Flyselskapene krever i dag depositum 90 dager før avreise for reisegrupper på sine ruter. Dette depositum refunderes ikke dersom setet kanselleres. Avbestilling av turer der fly er inkludert senere enn 90 dager før avreise medfører en kostnad tilsvarende dette depositum for kunden. Ved avbestilling senere enn 90 dager før avreise plikter kunden å dekke kostnadene lik arrangørens kostand i forbindelse avbestilling. I enkelte tilfeller må flybilletten betales i sin helhet. Dersom avbestillingen skyldes sykdom og kunden har tegnet avbestillingsforsikring i sin forsikring refunderes dette av forsikringsselskapet etter vanlige regler. Avbestillingsforsikring kan bestilles hos forsikringsselskap.

Når en bestiller turer med fly – må en oppgi fullt navn slik som det står stavet i passet. Feilstavet navn som ikke er meldt endret kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet kunden. Flyselskapene kan avvise passasjerer med feilstavet navn på billetten. Det er derfor viktig å kontrollere opplysningene på deltagerbeviset umiddelbart etter utstedelse. Det er den reisendes eget ansvar å stille med gyldig pass!

Spesielle vilkår for Cruise

Depositum er på 10% av reisens pris, og har forfall senest 7 dager etter bestilling. Hoved faktura på restbeløp har forfall 60 dager før avreise. Avbestilling fra bestilling og frem til 60 dager før avreise: 10% av prisen (tap av depositum). Avbestilling mellom 59 og 46 dager før avreise: 50% av prisen. Avbestilling fra 45 dager og frem til avreise: 100% av prisen.

Reiseforsikring

Vi anbefaler alle våre reisende å ha gyldig reiseforsikring. 

Endring av bestilling

Inntil 42 dager før avreise kan den reisende få forandret avreisedato eller reisemål mot et administrasjonsgebyr på kr.500,- per deltaker per endring. Dette fravikes om endringen anbefales av Boreal Travel AS/ Sør-Vest reiser. Endringer som kreves senere enn 42 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling.

Priser

Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet. På alle turene våre er buss og/eller fly reisen inkludert, samt hotellovernattinger m/frokost. For ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer dersom ytelser som inngår i programmet blir dyrere enn forutsatt når programmet gikk i trykken. Prisendringen kan skje pga økte skatter/avgifter. Prisen på reisen kan tilsvarende reduseres om skatter/avgifter blir redusert. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10% av den avtalte pris, kan den reisende annullere bestillingen. En prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for å kunne kreves effektuert. Retten til annullering forfaller 5 dager fra mottatt beskjed.

Arrangørens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Arrangøren skal i de tilfeller som det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som forstås eller bør forstås har betydning for den reisende.

Den reisendes plikter

Den reisende skal betale det avtalte beløp på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår og som fremkommer på betalingsdokumentet. Den reisende plikter å rette seg etter reiseleders anvisninger og å utvise vanlig hensynsfullhet overfor medreisende. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende nektes eller utelukkes fra resten av reisen uten å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å bære omkostningene selv ved hjemreisen. Den reisende må være i stand til å ta vare på seg selv og selv kunne håndtere medbragt bagasje. Spesielle behov på turen og underveis må det opplyses om ved påmelding. Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen som pass, visum osv. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige papirer ikke er medbragt. Videre plikter den reisende å ordne opp for seg for ekstraregninger som pådras underveis telefon minibar osv.

Arrangørens rett til å avlyse reisen

Arrangøren kan avlyse en reise hvis:

1. Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende. Minste antall reisende

for at en tur skal gjennomføres er normalt 20 personer. Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise på turer av 5 dagers varighet eller kortere og 20 dager før avreise på øvrige turer.

2. Det inntreffer forhold som man ikke er herre over (force majeure) som krig, krigstilstand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende.

3. Forhold på destinasjonen som gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.

Måltider – Utflukter

Utflukter, inngangspenger på utflukter og drikke til maten er ikke inkludert dersom annet ikke er nevnt under reisefakta. Hvilke måltider som er inkludert er angitt under hver tur.

Mangler, tvister, klager

Dersom en deltaker finner grunn til å klage på reisen eller dens gjennomføring (overnattingssteder, mat m.m.) må klagen fremsettes for reiseleder på stedet som straks vil forsøke å rette på forholdet. En eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst må være innsendt til arrangøren senest 4 uker etter turens slutt med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. NB! Klager avgitt på svarskjema blir ikke registrert som skriftlig klage Dersom det er mangler ved hotellrommet, skal dette umiddelbart meddeles reiseleder, slik at feil kan forsøkes rettet underveis. Klager på hotellrom som kommer etter at turen er avsluttet, vil kun bli behandlet dersom forholdet også er tatt opp underveis. Hvis det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Pakkereisenemnda, Norsk reiselivs Forum, Postboks 2924 Solli 0230 Oslo etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist.

Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at katalogen er trykket og som da vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendinger. Vi tar forbehold om endringer i priser og betingelser etter katalogtrykk, samt trykkfeil i katalog og annet opptrykt materiale. Fullstendige vilkår foreligger hos Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser.

 

Vilkår for reiser med Hurtigruten

Bestilling og betaling

Ved bestilling betaler kunden et depositum på 10% av reisens totale kostnad, minimum kr. 1500.-  pr. person på reiser i Norge. På Explorer reiser er depositumet 10% av reisens totale kostnad.  I tilfeller hvor tur er basert på forhåndsbetalte flybilletter, vil depositumet kunne økes tilsvarende. Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet, 60 dager før avreise Er det under 8 uker til avreise, regnes bestilling som bindende i bestillingsøyeblikket. Kunden plikter å tilse at navn er korrekt i henhold til pass. Den som bestiller for andre plikter å gi korrekt og utfyllende informasjon om den reisende. Pris for eventuelle forsikringer vil komme i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. De oppgitte priser er basert på ledige seter i laveste priskategori på fly. Dersom det ikke er slike seter tilgjengelige, vil vi gi den best mulige pris på forespørsel. På våre reiser til Antarktis, vil det tilkomme flyplass-avgifter som skal betales direkte på flyplass, og disse er ikke inkludert i våre pakkepriser.

Endringer/overdragelser

Ønsker om endret avreisedato kan etterkommes mot et gebyr på kr 500 pr. person kun dersom endringen ikke

medfører gebyr krav fra Boreal Travel AS/ Sør-Vest reiser sin underleverandører, f.eks. flyselskap. Dersom en endring utløser slike krav, vil den betraktes som en avbestilling. Ny bestilling må foretas og ordinære regler for avbestilling (se under) vil gjelde.

Avbestilling

Enhver kan, mot gebyr avbestille sin reise. Som avbestillingsdato regnes den dato Boreal Travel AS/ Sør-Vest reiser skriftlig mottar avbestilling. På turer basert på forhåndsbetalte flypriser, vil flyselskapenes avbestillingsregler gjelde i tillegg til følgende generelle regler:

INDIVIDUELT REISENDE:

•Mer enn 60 dager før avreise: Gebyr tilsvarer innbetalt depositum.

•F.o.m. 60 t.o.m. 42 dager før avreise:

30% av reisens pris.

•F.o.m. 41 t.o.m. 28 dager før avreise:

60% av reisens pris

•F.o.m. 27 dager t.o.m. 14 dager før avreise: 90 % av reisens pris

•14 dager eller senere før avreise: 100 % av reisens pris

GRUPPER NORSKEKYSTEN

•Mer enn 90 dager før avreise: Ingen gebyr.

•90 – 30 dager: 50%

•Mindre enn 30 dager         100%

GRUPPER NORSKEKYSTEN SHORT VOYAGE

•Mer enn 60 dager før avreise: Ingen gebyr.

•60 – 30 dager:50%

•Mindre enn 30 dager: 100%

GRUPPER NORSKEKYSTEN Kun dekksplass

•Mer enn 30 dager før avreise: Ingen gebyr.

•30 – 14 dager:50%

•Mindre enn 14 dager: 100%

GRUPPER Explorer seilinger:

•Mer enn 120 dager før avreise:Ingen gebyr.

•120 - 60 dager:50%

•Mindre enn 60 dager:100%

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet til deltagerantallet, kan grunnlaget for slike rabatter eller avslag falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling vil Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser refundere den forhåndsmessige andel av den avtalte/betalte pris til den/de som avbestiller, samt kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til antall reisende.

Boreal Travel AS/Sør-Vest reiser er medlem av Norsk Reiselivsforum (NRF) og har overfor Reisegarantifondet (RGF) stilt de nødvendige garantier.

Søk reise